Pogoji uporabe

Pogoji uporabe

Splošni pogoji uporabe infrastrukture in koriščenja storitev

Splošni pogoji poslovanja – rekreacija

1. REKREACIJA

V rekreacijo Javnega zavoda Šport Ljubljana (v nadaljevanju: Šport Ljubljana) spadajo naslednje športne aktivnosti na lokacijah Šport Ljubljana:

 • drsanje (Hala Tivoli, Dvorana Zalog);
 • savna (Zlati kljub Tivoli, Kolezija);
 • plavanje (Kopališče Tivoli, Kopališče Kolezija, Kopališče Kodeljevo);
 • fitnes in vodene vadbe (Fitnes Tivoli, Fitnes Vič);
 • tenis (Tenis igrišča Tivoli);
 • golf (mladinski Golf center Stanežiče);
 • atletika (Atletska dvorana Šiška);
 • kegljišče (Kegljišče Bežigrad);
 • strelišče (Strelišče Rudnik);
 • zunanja športna igrišča in piknik prostori, športi v dvoranah (Center Stožice, Park Tivoli, Park Kodeljevo, Park Šiška, Park Zalog, Park Rudnik, Park Vič, Park Ježica).

(v nadaljevanju: rekreacija)


Rekreacije Šport Ljubljana se lahko udeležujejo vsi občani Mestne občine Ljubljana, državljani Republike Slovenije in tujci (v nadaljevanju besedila: udeleženec). Koriščenje je možno z nakupom vstopnice na prodajnih mestih posamezne rekreacije, z darilnim bonom oziroma darilno vstopnico ter z vrednostnim bonom. Kupljeno vstopnico se naloži na digitalni medij (nosilec) oziroma se izda v fizični obliki (tiskovina).


Z začetkom koriščenja mora udeleženec na ustrezni recepciji predati vse potrebne osebne podatke, ki se jih od njega zahteva, v namen vključitve v sistem določene rekreacije. S tem sprejme tudi pravila koriščenja, ki veljajo za posamezno rekreacijo in Hišni red na posameznem športnem objektu, kateri zagotavlja pogoje za rekreacijo. Oboje je objavljeno na oglasnih deskah oziroma na recepcijah posameznih rekreacij.


Koriščenje vsake od rekreacij je možno do zasedenosti prostih mest oziroma do zasedenosti kapacitete posameznega športnega objekta. Število prostih mest oziroma kapaciteta športnega objekta je navedena v Hišnem redu posameznega športnega objekta in na oglasnih deskah pri recepcijah športnih objektov.


Šport Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe urnikov rekreacij.

2. CENIKI

V ceno storitve spada vse, kar je navedeno v javno objavljenih veljavnih cenikih Šport Ljubljana. Vsi veljavni ceniki so sprejeti na sejah Sveta Javnega zavoda Šport Ljubljana (v nadaljevanju: Svet). Na posameznem ceniku je naveden datum, ko je bil cenik potrjen na seji Sveta. Cenik velja od tega datuma dalje.


Veljavni ceniki so objavljeni na oglasnih deskah posameznih recepcij in na spletni strani www.sport-ljubljana.si.


Šport Ljubljana ima pravico do spremembe cenikov. Vse spremembe so javno objavljene na oglasnih deskah posameznih recepcij in na spletni strani www.sport-ljubljana.si.

3. PLAČILA

Udeleženec je ob prijavi na posamezno rekreacijo oziroma ob plačilu določene rekreacije dolžan navesti vse podatke, zahtevane s strani Šport Ljubljana, ter predložiti vse listine, iz katerih so razvidni prej omenjeni podatki.


Ob prijavi, nakupu udeleženec plača celoten znesek rekreacije in prejme račun (razen, če je pogodbeno dogovorjeno drugače, v tem primeru veljajo določila pogodbe). Obročna plačila so možna s kreditnimi karticami. V nekaterih primerih je obročno plačilo možno tudi s plačilnimi karticami in gotovino (fitnes). V tem primeru je potrebna podpisana izjava s strani udeleženca, v kateri se strinja s pogoji obročnega plačila, ki so navedeni v izjavi. Šport Ljubljana si pridržuje pravico do prekinitve izvajanja storitev, če uporabnik ne poravna vseh svojih obročnih finančnih obveznosti.


V primeru, da je udeleženec upravičen do popusta pri plačilu rekreacije, mora pred plačilom na to opozoriti tudi receptorja in navesti s katerega naslova mu pripada popust. Kasnejših reklamacij se ne upošteva. Obračun popusta je razviden iz računa.


Šport Ljubljana si pridržuje pravico do zaprtja objekta za javnost iz naslova višje sile, neugodnih vremenskih razmer, tehničnih izpadov, organiziranih tekmovanj oziroma dogodkov ipd. Imetniki sezonskih/letnih vstopnic v tem primeru niso upravičeni do vračila denarja.

4. IDENTIFIKACIJA

Udeleženec se je dolžan ob prihodu na rekreacijo vsakič ustrezno identificirati. Identifikacija je v naprej dogovorjena in udeleženec je dolžan upoštevati navodila posamezne recepcije. Identifikacija je možna z Urbano, službenimi oziroma članskimi karticami, na katerih je fotografija (v primeru, če gre za koriščenje rekreacije preko podjetij, društev, klubov ipd.) oziroma z osebnim dokumentom, v kolikor udeleženec nima prej naštetega.


V primeru koriščenja rekreacije preko podjetja, se je udeleženec dolžan identificirati s službeno kartico in osebnim dokumentom, v kolikor službena kartica nima fotografije. Recepcija lahko njegove podatke preveri še preko seznama zaposlenih, katerega je dolžno posredovati posamezno podjetje, v namen zagotavljanja nadzora nad koriščenjem. V kolikor je potreben podpis udeleženca na seznam, je le-ta dolžan svoje ime in priimek izpisati čitljivo oziroma ime in priimek udeleženca čitljivo izpiše že receptor.


V kolikor se udeleženec ob prihodu ne identificira ustrezno in v skladu z zgoraj opisanimi pravili, ni upravičen do koriščenja rekreacije.

5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Šport Ljubljana bo s podatki, pridobljenimi v zvezi z izvajanjem rekreacije, ravnal tako, da bo spoštoval Zakon o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZVOP-1). Zavezuje se, da morebitnih osebnih podatkov, s katerimi bi se seznanil pri izvajanju rekreacije, ne bo uporabljal v nasprotju z določili tega zakona ter, da bo za zavarovanje osebnih podatkov sprejel ustrezne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi se varujejo osebni podatki, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihova sprememba ali izguba ter nepooblaščena obdelava teh podatkov na način, kot to določa 24. člen ZVOP-1.


Vse pridobljene in zbrane podatke bo Šport Ljubljana uporabil izključno za namene izvajanja rekreacije. V primeru soglasja udeleženca, bo Šport Ljubljana podatke uporabil tudi za pošiljanje obvestil in aktualne ponudbe. V vsakem poslanem sporočilu pa bodo udeleženci imeli možnost odjave od pošiljanja obvestil.

6. DARILNI BONI, DARILNE VSTOPNICE, VREDNOSOTNI BONI

Vsi darilni boni, darilne vstopnice oziroma vrednostni boni (v nadaljevanju: boni) rekreacije Šport Ljubljana imajo naveden datum veljavnosti, do katerega je možno posamezni bon izkoristiti in naziv rekreacije in lokacijo, za katero posamezni bon velja. V kolikor na bonu ni naveden naziv rekreacije in lokacija, pomeni da bon velja na kateremkoli športnem objektu Šport Ljubljana za katerokoli rekreacijo, po izbiri udeleženca. Na vsakem bonu je natisnjen tudi logotip izdajatelja Šport Ljubljana ter zaporedna številka, pod katero se bon vodi.


Bone je možno izkoristiti neposredno oziroma jih je na posameznih recepcijah možno zamenjati za ustrezne vstopnice.


Bone je mogoče izkoristiti v celotnem znesku oziroma za točno določeno rekreacijo, navedeno na bonu. Zamenjava za denar ni mogoča. V primeru, da je vrednost vstopnice rekreacije, kjer udeleženec unovčuje bon, višja od vrednosti bona, mora imetnik bona razliko doplačati. Za razliko se izstavi račun. V primeru, da je vrednost vstopnice rekreacije, kjer udeleženec unovčuje bon, nižja od vrednosti bona, vračilo razlike v denarju ni možna.


Veljavnost bonov je lahko različna in sicer:

 • eno leto od dneva nakupa, izdaje ali

 • boni veljajo za posamezno rekreativno sezono (kjer poteka sezonska rekreacija) ali

 • tri mesece od nakupa, izdaje (promocijske akcije).

Če je zadnji dan veljavnosti bona dan, ko športni objekt ne obratuje, lahko udeleženec bon unovči še prvi delovni dan po poteku veljavnosti bona.


Podaljševanje trimesečnih bonov, podeljenih preko promocijskih akcij, ni mogoče.


Podaljševanje veljavnosti bonov brez opravičljivih razlogov ni mogoče.


Opravičljivi razlogi za podaljšanje veljavnosti bonov: Višja sila, zdravstveni razlogi, nepredvidena potovanja (več kot mesec dni).


Za podaljšanje veljavnosti bona je potrebno posredovati pisno prošnjo na poštni naslov športnega objekta, kjer poteka določena rekreacija na katero se predmetni bon nanaša oziroma na e-naslov
info@sport-ljubljana.si. Prošnja mora vsebovati ustrezno dokazilo zaradi katerega udeleženec meni, da je upravičen do podaljšanja ter scan oziroma kopijo predmetnega bona. Vsaka prošnja mora vsebovati tudi e-naslov ali poštni naslov pošiljatelja, kamor lahko Šport Ljubljana posreduje odgovor.


Obravnavajo se samo popolne prošnje (z vsem zgoraj navedenim).


Prošnje Šport Ljubljana obravnava in udeležencu v roku petnajst (15) dni poda pisni odgovor.


V primeru odobritve podaljšanja bona iz opravičljivih razlogov mora udeleženec Športu Ljubljana dostaviti predmetni bon, ki ga Šport Ljubljana zamenja z novim. Veljavnost se lahko podaljša do maksimalno leto dni od poteka datuma veljavnosti prvotnega bona.


Imetnik bona lahko bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.


Šport Ljubljan zavrne izpolnitev obveznosti iz bona, če ugotovi, da je bon ponarejen.

7. ZAMRZNITVE VELJAVNIH VSTOPNIC

Zamrznitev veljavnih vstopnic je možna le pri permanentnih vstopnicah za fizične osebe (mesečne, trimesečne, šestmesečne, letne, sezonske,…) vendar izključno zaradi nepredvidenih dejavnikov, ki bi povzročili udeleženčevo nezmožnost koriščenja vplačane rekreacije.


Nepredvideni dejavniki so lahko: višja sila, zdravstveni razlogi, nepredvidena potovanja (več kot mesec dni).


Zamrznitev je možna za najmanj petnajst (15) dni in za največ šest (6) mesecev.


Za zamrznitev veljavne vstopnice je potrebno posredovati pisno prošnjo na poštni naslov športnega objekta, kjer poteka določena rekreacija na katero se predmetna vstopnica nanaša, oziroma na e-naslov info@sport-ljubljana.si. Prošnja mora vsebovati ustrezno dokazilo zaradi katerega udeleženec meni, da je upravičen do zamrznitve in podatke o vrsti in trajanju svoje vstopnice. Vsaka prošnja mora vsebovati tudi e-naslov ali poštni naslov pošiljatelja, kamor lahko Šport Ljubljana posreduje odgovor.


Obravnavajo se samo popolne prošnje (z vsem zgoraj navedenim).


Prošnje Šport Ljubljana obravnava in v roku petnajst (15) dni poda pisni odgovor udeležencu.

8. ODPOVEDI REKREACIJE S STRANI UDELEŽENCA

Udeleženec lahko odpove veljavno vstopnico rekreacije pred začetkom ali med trajanjem rekreacije zaradi objektivnih ali subjektivnih razlogov.


Med objektivne razloge odpovedi veljavne vstopnice sodijo: selitev v drug kraj, smrt v družini in zdravstvene težave, ki lahko onemogočijo koriščenje rekreacije.


Med subjektivne razloge odpovedi veljavne vstopnice sodijo vsi drugi razlogi.


Odpoved mora biti oddana v pisni obliki osebno na recepciji predmetne rekreacije ali s priporočeno pošto na naslov športnega objekta, kjer se predmetna rekreacija izvaja ali na e-naslov info@sport-ljubljana.si.


V primeru odpovedi rekreacije zaradi objektivnih razlogov je udeleženec pisni odpovedi dolžan predložiti verodostojne listine iz katerih bo razvidna resničnost objektivnih razlogov na katere se udeleženec sklicuje, scan računa nakupa predmetne rekreacije in vstopnice za predmetno rekreacijo, v kolikor jih je fizično prejel ob nakupu (odvisno od načina izdaje). Po ugotovitvi resničnosti oz. utemeljenosti odpovedi rekreacije zaradi objektivnih razlogov, Šport Ljubljana udeležencu vrne odobreno vračilo vplačila, znižano za stroške odpovedi rekreacije oziroma se lahko z udeležencem dogovori za vračilo zneska v obliki vstopnice za katerokoli drugo vrsto rekreacije v upravljanju Šport Ljubljana, v kolikor se udeleženec s tem strinja. Zamenjava za drugo vstopnico je možna v znesku, znižanem za stroške odpovedi rekreacije.


V primeru vračila denarja, Šport Ljubljana udeleženca obvesti o vračilu najkasneje v petnajstih (15) dneh po ugotovitvi objektivnosti odpovedi rekreacije s strani udeleženca. Udeleženec prejme vračilo denarja na prodajnem mestu predmetne rekreacije. V kolikor je udeleženec podjetje, se vračilo izvrši na podlagi izstavljenega dobropisa in nakazila na tekoči račun podjetja.


V primeru odpovedi rekreacije zaradi subjektivnih razlogov je udeleženec v pisni odpovedi dolžan obrazložiti razlog odpovedi rekreacije ter priložiti scan računa vplačane rekreacije.


Šport Ljubljana bo v petnajstih (15) dneh, od dneva prejema odpovedi s strani udeleženca, odločil o utemeljenosti odpovedi rekreacije in obvestil udeleženca o svoji odločitvi.


V primeru pozitivne odločitve Šport Ljubljana, ima udeleženec na voljo zamenjavo kupljene vstopnice za katerokoli drugo obliko rekreacije v upravljanju Šport Ljubljana oziroma se vstopnica lahko za določen čas zamrzne, vendar ne več kot za leto dni. V primeru zamenjave vstopnice za katerokoli drugo rekreacijo, se upošteva znesek vplačila predmetne rekreacije, znižan za stroške odpovedi rekreacije.


Udeleženec je dolžan Športu Ljubljana poslati obvestilo o sprejemu odločitve v (8) dneh od prejema obvestila. V kolikor udeleženec Športu Ljubljana ne odgovori v navedenem roku, obveznosti Šport Ljubljana do udeleženca iz naslova odpovedi rekreacije zaradi subjektivnih razlogov, prenehajo.


Šport Ljubljana z udeležencem uredi vse potrebno za rešitev nastale situacije v osmih (8) dneh po prejemu obvestila o sprejemu odločitve s strani udeleženca.


Datum odpovedi je osnova za obračun stroškov odpovedi.


Višina stroškov odpovedi znaša:

 • 10% cene plačane rekreacije za odpoved do začetka koriščenja rekreacije,
 • 35% cene plačane vstopnice rekreacije za odpoved do poteka 1/4 veljavnosti vstopnice,
 • 55% cene plačane vstopnice rekreacije za odpoved do poteka 1/2 veljavnosti vstopnice,
 • 75% cene plačane vstopnice rekreacije za odpoved do poteka 3/4 veljavnosti vstopnice,
 • 100% cene plačane vstopnice rekreacije za odpoved po preteku 3/4 trajanja veljavnosti vstopnice.

9. ODPOVEDI REKREACIJE S STRANI ŠPORT LJUBLJANA

Šport Ljubljana si pridržuje pravico do odpovedi rekreacije najpozneje en (1) dan pred pričetkom rekreacije. V tem primeru je Šport Ljubljana dolžan udeležencu vrniti že vplačan znesek najkasneje v petnajstih (15) dneh po odpovedi rekreacije oziroma nadomesti izpad v drugem terminu ali z drugo vrsto rekreacije v skladu z dogovorom z udeležencem.


Šport Ljubljana si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od programa rekreacije, če pred ali med izpolnjevanjem programa rekreacije nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, niti se jim izogniti oz. jih odstraniti, za Šport Ljubljana pa bi pomenile utemeljen razlog, da ne bi izvrševal programa rekreacije, če bi bile okoliščine znane ob začetku izvajanja programa rekreacije. Šport Ljubljana si pridržuje pravico do spremembe dneva in ure rekreacije zaradi izrednih okoliščin. Šport Ljubljana ne prevzema odgovornosti za spremembe programa rekreacije in cen rekreacije, če so te nastale zaradi odločitev državnih organov ali organizacij, na katere Šport Ljubljana ne more vplivati. Šport Ljubljana ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa rekreacije zaradi kakršnekoli višje sile med izvajanjem programa rekreacije. V tem primeru lahko Šport Ljubljana udeležencem omogoči rekreacijo v spremenjeni obliki, v skladu z danimi možnostmi.


Šport Ljubljana uporabnike obvesti o odpovedi oziroma spremembi rekreacije z obvestilom na oglasnih deskah pri recepcijah posameznih rekreacij in z objavo na spletni strani www.sport-ljubljana.si.

10. HIŠNI RED

Udeleženec je dolžan spoštovati Hišni red objekta, kjer obiskuje rekreacijo. V primeru kršitve Hišnega reda si Šport Ljubljana pridržuje pravico do prepovedi ponovnega vstopa za vse kršitelje, kakor tudi do prekinitve veljavne vstopnice brez možnosti vračila denarja za neizkoriščeni del vstopnice kršitelja.


Udeleženec se je dolžan ravnati po usmeritvah in navodilih osebja Šport Ljubljana, v nasprotnem primeru lahko Šport Ljubljana udeležencu prepove ponovni vstop v objekt.

11. ZDRAVSTVENI PREDPISI

V primeru, da je za posamezno vrsto rekreacije obvezno določeno zdravstveno stanje, mora udeleženec le-to spoštovati. Prav tako mora udeleženec, v primeru da ima kakršnekoli zdravstvene težave, to tudi sporočiti osebju na lokaciji, kjer se predmetna rekreacija izvaja. Šport Ljubljana ne nosi nikakršnih odgovornosti za drugačno ravnanje udeleženca.

12. IZGUBA OSEBNIH PREDMETOV MED UDELEŽBO NA REKREACIJI

Šport Ljubljana ni odgovoren za izgubo ali odtujitev osebnih predmetov, vrednostnih predmetov in denarja udeležencev v času njihove udeležbe na rekreaciji Šport Ljubljana.

13. USTNE INFORMACIJE

Ustne informacije, ki jih udeleženec posamezne rekreacije dobi na recepcijah rekreacije Šport Ljubljana oz. info točkah, Športa Ljubljane ne obvezujejo bolj kot napisana pravila, navodila.

14. ZAVAROVANJE

Nezgodno zavarovanje ni vključeno v rekreacijo, kar pomeni, da morajo udeleženci zavarovalno polico za nezgodno zavarovanje skleniti sami.


Šport Ljubljana ni odgovoren za škodne primere udeležencev na rekreacijah, saj se udeleženec prostovoljno prijavi na rekreacijo, s tem pa udeleženec sprejme povečano tveganje možnega nastanka škodnega dogodka.

15. OBJAVA IN VELJAVNOST

Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani www.sport-ljubljana.si in na vseh oglasnih deskah na recepcijah rekreacij ter so tako udeležencem dostopni. V primeru, da se sklene posebna pogodba z udeležencem, veljajo določbe posebne pogodbe.


Splošni pogoji poslovanja začnejo veljati z dnem objave in veljajo do preklica oz. spremembe ali dopolnitve.


Morebitni spori med Šport Ljubljana in udeležencem se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.


V Ljubljani, 23.10.2017

Javni zavod Šport Ljubljana

Celovška cesta 25

1000 Ljubljana

 


POGOJI UPORABE PIKNIK PROSTOROV RIC SAVA

Rezervacijo piknik prostora in dodatne ponudbe je mogoče opraviti na dva načina:

 • preko spletnega rezervacijskega sistema (spletno plačilo s kartico)
 • osebno na RIC Sava v Caffe Plaža (osebno plačilo ob rezervaciji).


Pravila uporabe piknik prostorov so sledeča:

 1. Uničevanje piknik prostorov ni dovoljeno.
 2. Ni dovoljeno s hrupom motiti ostalih obiskovalcev in živali.
 3. Živali ni dovoljeno hraniti.
 4. Prepovedana je uporaba konfetov.
 5. Piknik prostor je po končanem pikniku potrebno pospraviti in zapustiti 15 min pred zaprtjem ter vrniti ključe v Caffe Plaža.
 6. Smeti je potrebno pospraviti v velike zabojnike pri glavnem parkirišču.


V primeru neupoštevanja pravil vam kavcija ne bo povrnjena!


Ne glede na način rezervacije oziroma plačila, ki ga boste izbrali, je za rezervacijo potrebno plačilo. V primeru odpovedi rezervacije (izključno pisno na info@sport-ljubljana.si) vsaj 4 delovne dni pred rezerviranim terminom ali v primeru slabega vremena vam ponudimo nadomestni termin. V skladu s 134. členom ZVPot-1 vračila zneska niso mogoča.


V primeru, da pričnete z uporabo piknik prostora in se vremenske razmere tekom uporabe spremenijo ter zato predčasno zaključite s piknikom, vračilo denarja ni možno. Tveganje spremembe vremenskih razmer nosi kupec oziroma uporabnik.


Potrošnik, skladno s petim odstavkom 134. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/98, 25/98, 23/99 – ZSVP, 110/02, 51/04, 46/06 – odl. US, 126/07, 86/09, 78/11, 38/14, 19/15, 55/17 – ZKolT, 31/18), nima pravice do odstopa od pogodbe sklenjene na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov Javnega zavoda Šport Ljubljana.


Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana, skladno z določbo 3. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Ur. l. RS, št. 81/2015; ZIsRPS) svoje naročnike, stranke in obiskovalce spletne strani obvešča, da za reševanje potrošniškega spora ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov (IRPS).


Elektronska povezava na platformo za spletno reševanje potrošniških sporov – SRPS:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SL


VARSTVO OSEBNIH PODATKOV


POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO OSEBNIH PO
DATKOV

Dne 25. maja 2018 se je začela uporabljati Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov – GDPR »EU General Data Protection Regulation«, na podlagi katerih je potrebno imenovanje pooblaščenih oseb za varstvo osebnih podatkov (»DPO«).


Javni zavod Šport Ljubljana je z namenom obveščanja posameznikov, nadzornih organov, v evidenci dejavnosti obdelav in drugje, kjer pravni red EU ali RS zahtevata navedbo pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov, imenoval pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov:


mag. Urša Fink

E-pošta: ursa.fink@sport-ljubljana.si


PRAVILA VARSTVA ZASEBNOSTI IN UPORABE PIŠKOTKOV

Ta pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov veljajo za vsakogar, ki se skladno s Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe spletnega mesta www.sport-ljubljana.si šteje za uporabnika ter za celotno spletno mesto, vključno z njegovimi podstranmi.


Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto www.sport-ljubljana.si (v nadaljevanju: uporabnik).


Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da se strinja s temi Pravili varstva zasebnosti in piškotkov.

 

Varstvo osebnih podatkov

Javni zavod Šport Ljubljana spoštuje zasebnost in bo zbrane osebne podatke uporabil izključno za navedene namene. Osebni podatki bodo skrbno varovani v skladu z zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (Uredba EU 2016/679, veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, Pravili varstva zasebnosti in piškotkov ter internimi akti Javnega zavoda Šport Ljubljana.

 

Upravljavec osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo skladno s temi pravili, je Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška 25, 1000 Ljubljana, ki vas seznanja z naslednjimi informacijami glede obdelave vaših osebnih podatkov:


Namen obdelave osebnih podatkov
: Javni zavod Šport Ljubljana osebne podatke uporablja za namen priprave odgovora na povpraševanja ter z namenom nudenja proizvodov in storitev zavoda. Zbirajo in obdelujejo se samo nujni podatki, ki so potrebni za doseganje namena obdelave. Osebne podatke obdelujemo tudi za namen neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi – po elektronski ali običajni pošti se posreduje vse informacije vezane na rekreacijo in ostalo ponudbo Javnega zavoda Šport Ljubljana (drsanje, plavanje, savna, fitnes, vodene vadbe, tenis, golf, atletika, kegljanje, športno streljanje, namizni tenis, dvoranski športi, rekreacija v naravi, nastanitvene kapacitete, piknik prostori) ter za posredovanje oglasov in prispevkov tretjih oseb. V primeru fotografiranja na recepcijah, Javni zavod Šport Ljubljana fotografijo uporabi izključno za namen identifikacije uporabnika ter preverbe vplačane vstopnice.


Javni zavod Šport Ljubljana na podlagi predhodne prostovoljne, izrecne, informirane ter nedvoumne izjave volje oziroma privolitve (soglasja) posameznikov, ob njihovi hkratni seznanitvi, da lahko privolitev kadarkoli prekličejo in zahtevajo trajni izbris njihovih osebnih podatkov, zbira in obdeluje osebne podatke, in sicer s potrditvijo obrazcev oziroma izjav, ki so bile pridobljene:

 • ob prijavi na določeno športno aktivnost,
 • s podpisom različnih pristopnic za rekreacijo,
 • z izpolnitvijo vprašalnikov,
 • pri sodelovanju v nagradnih igrah,
 • ob prijavah na različne tečaje,
 • ob prijavah na delovna mesta,
 • pri uporabi spletnih storitev JZ Šport Ljubljana.


Uporabniki osebnih podatkov
: Javni uslužbenci v oddelku za trženje in marketing ali drugi organizacijski enoti Javnega zavoda Šport Ljubljana, ki so pristojni za pripravo odgovora na povpraševanje, ki uporabljajo osebne podatke za namen identifikacije uporabnika in preverbe vplačane vstopnice.


Zaščita osebnih podatkov
: Javni zavod Šport Ljubljana osebne podatke ščiti z ustreznimi tehničnimi in organizacijskimi ukrepi, s katerimi zagotavlja, da se obdelujejo samo nujni podatki in za najkrajše obdobje hrambe glede na namen obdelave. Zaposleni se redno izobražuje o zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov.


Obdelovalec osebnih podatkov

Pogodbena obdelovalec osebnih podatkov, ki se zbirajo v okviru uporabe spletnega mesta, sta Spletnik d.o.o., Osenjakova ulica 14, 1000 Ljubljana in Studionaut d.o.o. Ulica Istrskega odreda 27A, 6215 Divača. Upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov sta medsebojna razmerja in obveznosti, vključno z varstvom osebnih podatkov, opredelila in uredila s pisno pogodbo.


Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam ali v tretje države

Javni zavod Šport Ljubljana zbranih osebnih podatkov na spletni strani ne posreduje tretjim osebam ali v tretje države.


Varstvo osebnih podatkov

Javni zavod Šport Ljubljana za zagotavljanje varovanja osebnih podatkov izvaja vse potrebne pravne, organizacijske in ustrezne logistično-tehnične postopke in ukrepe, bodisi sam na podlagi zakonskih, podzakonskih predpisov ter internih aktov bodisi preko svojih pogodbenih partnerjev. Za namen slednjega Javni zavod Šport Ljubljana zaveže ponudnike oziroma izvajalce k nujnemu in doslednemu upoštevanju zakonskih podlag, GDPR in internih aktov Javnega zavoda Šport Ljubljana.


Rok hrambe osebnih podatkov

Osebni podatki posameznika, ki so pridobljeni na podlagi privolitve, se obdelujejo in hranijo do izpolnitve namena zbiranja in obdelave oziroma do preklica dane privolitve posameznika. Posameznik lahko privolitev kadarkoli spremeni ali prekliče.

Osebni podatki posameznika, ki se zbirajo na podlagi predpisov, se hranijo skladno z zakonodajo, ki ureja njihovo zbiranje. Po zakonsko določenem preteku roka za hrambo se podatki zbrišejo.


Pravice posameznika

Skladno s predpisi, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov ima posameznik, ki je privolil v obdelavo osebnih podatkov pravico, da dano privolitev kadarkoli prekliče in zahteva trajen izbris njegovih osebnih podatkov. Podatki bodo shranjeni do preklica. Preklic uporabe e-naslova je omogočen na povezavi vsakega poslanega e-sporočila. Preklic uporabe ostalih podatkov ali zahteva za trajen izbris osebnih podatkov je možen s pisno izjavo naslovljeno na Javni zavod Šport Ljubljana, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana oziroma na info@sport-ljubljana.si. Javni zavod Šport Ljubljana bo z obdelavo podatkov prenehal najkasneje v 15 dneh po prejemu preklica.


Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, ima pravico dostopa, seznanitve, dopolnitve, popravka, omejitve obdelave in ugovora (vključno s pravico do pritožbe neposredno pristojnemu nadzornemu organu pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, E: gp.ip@ip-rs.si , T:(01) 230 97 30).


Ravnanje v primeru kršitev

V primeru kršitev varstva osebnih podatkov bo Javni zavod Šport Ljubljana nemudoma izvedel vse ustrezne ukrepe za zaščito pravic in interesov posameznika, skladno z veljavno zakonodajo in GDPR.


Uporaba piškotkov na spletni strani

Pravna podlaga: Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-2). Ta določa, da je potrebno pri uporabi piškotov upoštevati vse predpise, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. To pomeni, da morajo biti piškotki skladni tudi s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Za namestitev ne nujnih piškotkov se tako potrebuje izrecno privolitev obiskovalca spletne strani.


Kaj so piškotki
: Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša. Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala. Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.


Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani:

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:


Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, …).


Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.


Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.


Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.


Nadzor piškotkov: Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo. Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.


Upravljalec piškotkov: Javni zavod Šport Ljubljana


III. Veljavnost

Ta Pravila varstva zasebnosti in uporabe piškotkov Javnega zavoda Šport Ljubljana bomo po potrebi dopolnjevali, o čemer vas bomo ustrezno obvestili.


Ta Pravila so objavljena na spletnem mestu www.sport-ljubljana.si in veljajo od 25. maja 2018 dalje.
Datum zadnjih sprememb: 16. julij 2024.